Η Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) έχει οριστεί, βάσει της με Α.Π.: 2710/891/Α3 – 19/04/2019 Απόφασης Ένταξης, Δικαιούχος της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» με Κωδικό ΟΠΣ 5035170 και συνολικό π/υ 1.492.340€, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του ΠΔΕ.

Η Πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της κάλυψης αναγκών για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων που κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που επιφέρει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ειδικότερα η Πράξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτου επιχείρησης ή κλάδου απασχόλησης. Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 1.273 εργαζόμενοι όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα (13 Περιφέρειες), μέσω στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου είναι τα εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 1Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης καπνού
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση εργαζομένων σε θέματα διακίνησης-αποθήκευσης καπνού και κυρίως η προετοιμασία για την αντίστοιχη πιστοποίηση τους ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες να διεκπεραιώνουν εργασίες, σχετικές με τις εισροές, εκροές, καθώς και την βέλτιστη διευθέτηση των εργασιών της αποθήκης καπνού μιας επιχείρησης.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤο πρόγραμμα είναι εστιασμένο στη λογική απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους. Επίσης είναι προσανατολισμένο στην απόκτηση βασικού ή/και προχωρημένου επιπέδου πιστοποίησης με βάση τις υπάρχουσες σχετικές πιστοποιήσεις στην ελληνική αγορά. Τα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχίζονται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και κατά το δυνατόν ευθυγραμμίζονται με τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του συναφούς επαγγελματικού περιγράμματος και των συναφών απαιτήσεων των υφιστάμενων σχετικών πιστοποιήσεων της ελληνικής αγοράς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΣΚΟΠΟΣΣκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι-καταρτιζόμενοι γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με:την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων την επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών, τη συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης αγορών,τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων σε πρακτικά θέματα εξωστρέφειαςτη διασφάλιση της διοικητικής και εμπορικής παρακολούθησης των πωλήσεων και των αγορώντην άσκηση του συνόλου των καθηκόντων τους σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο. Το πρόγραμμα είναι δομημένο ώστε να δίνει έμφαση στην παροχή γνώσεων που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΤα μαθησιακά αποτελέσματα αντιστοιχίζονται σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και κατά το δυνατόν ευθυγραμμίζονται με τις κύριες επαγγελματικές λειτουργίες του συναφούς επαγγελματικού περιγράμματος και των συναφών απαιτήσεων των νυν υφιστάμενων σχετικών πιστοποιήσεων της ελληνικής αγοράς.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 3Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
ΣΚΟΠΟΣΤο πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο χειρισμό και τις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου.
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΜε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο κάθε ωφελούμενος θα είναι σε θέση να παράγει αποτελέσματα υψηλού επιπέδου και να αντιμετωπίζει έργα μέσω της χρήση Η/Υ, ενώ θα εκτελεί εργασίες αξιοποιώντας το σύνολο των δυνατοτήτων που παρέχουν οι εφαρμογές. Επιπλέον θα κατανοήσουν τους πολύπλευρους τρόπους που υπάρχουν σήμερα για την επιχειρηματική αξιοποίηση των Η/Υ έτσι ώστε ως στελέχη επιχειρήσεων θα μπορούν να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις, με την ορθή εκμετάλλευσή τους.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα είναι θεωρητικής εκπαίδευσης και θα έχει διάρκεια 80 ωρών. Με την ολοκλήρωση αυτού οι καταρτιζόμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των προσόντων / γνώσεων που απέκτησαν. Η πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.