Η Ομοσπονδία Καπνεργατοϋπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ιδρύθηκε το έτος 2001 και εδρεύει στην Αξιούπολη του Ν. Κιλκίς, διαθέτοντας παράλληλα εθνική εμβέλεια. Μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να γίνουν τα Καπνεργατικά Σωματεία όλης της χώρας που έχουν μέλη καπνεργάτες/τριες και το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό προσωπικό των καπνεργατικών επιχειρήσεων. 

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 

  • Να συνενώσει τα Καπνεργατικά Σωματεία της Ελλάδος σε μία οργάνωση με κοινή επιδίωξη τη διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των μελών τους. 
  • Να ενισχύει την πνευματική και κοινωνική ανύψωση των καπνεργατών/τριών και να υποβοηθάει την επαγγελματική κατάρτιση και ειδίκευση τους.
  • Να φροντίζει για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας και για την επίβλεψη της εφαρμογής της. 
  • Να παρακολουθεί και να εξετάζει όλα τα εργατικά και κοινωνικά ζητήματα. 
  • Να οργανώνει, να καθοδηγεί ενιαία τους αγώνες των καπνεργατών/τριών για την επίλυση των προβλημάτων, για την καλυτέρευση των συνθηκών δουλειάς και διαβίωσης τους. 
  • Να διαφωτίζει τους εργαζόμενους του κλάδου της για τον ιστορικό τους ρόλο στην εξέλιξη της κοινωνίας, να αγωνίζεται για την εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης, για τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, για την ανάπτυξη της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όλης της χώρας και του εξωτερικού.
  • Η διασφάλιση της πλήρους αυτονομίας και ελευθερίας των οργανώσεών της και έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε εκκλήσεις άλλων κλάδων ή οργανώσεων.

Όργανα Διοίκησης της Ο.Κ.Ε. αποτελούν:

  • Το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων-μελών της, που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό της σώμα και απαρτίζεται από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας.
  • Η Διοίκηση (ή Διοικητικό Συμβούλιο) που αποτελείται από εννιά (9) μέλη και εκλέγεται από το Συνέδριο (Γενική Συνέλευση) των αντιπροσώπων των Σωματείων.
  • Η Εκτελεστική Γραμματεία, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη.