Ανακοίνωση 03/04/2023

«ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/

Ανακοίνωση 17/03/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/

Ανακοίνωση 06/03/2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/ Email ενστάσεων : 110.okekapnou@gmail.com

Ανακοίνωση 06/03/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/

Ανακοίνωση 02/11/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (κωδ. ΟΠΣ 5035170)» ➢ Εκπαιδευτικά προγράμματα: • Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Καπνού • Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας • Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ ✓ ΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 400 ευρώ μικτά ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06/11/22 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑ : https://110.okekapnou.gr/

Ανακοίνωση 07/10/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»  (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170)  Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/ Υποβολή Αιτήσεων: 7/10/2022 – 31/10/2022

Ανακοίνωση 07/07/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 2 «Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και δημοσιότητας της Πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035170, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ανακοίνωση 14/12/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/12/2021: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΟΠΣ 5035170)

Ανακοίνωση 18/11/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΟΠΣ 5035170)

Ανακοίνωση 22/3/2021

Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035170