Ανακοίνωση 17/03/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/

Ανακοίνωση 06/03/2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  για την Πράξη «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/ Email ενστάσεων : 110.okekapnou@gmail.com

Ανακοίνωση 06/03/2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/