Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου 1 «Ενέργειες συντονισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5035170