ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της Πράξης

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» (με Κωδικό ΟΠΣ:5035170)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/