ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα» 

(με Κωδικό ΟΠΣ:5035170) 

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://110.okekapnou.gr/

Υποβολή Αιτήσεων: 7/10/2022 – 31/10/2022